Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Cessió d'espais escolars

  

Reglament

 

La normativa general vigent que regula la cessió d’ús d’espais escolars actualment, és la següent:

 

-          Llei Orgànica 1/90 d’Ordenació del Sistema Educatiu (LOGSE), capítol IV

-          Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics

 

La normativa específica de l’Ajuntament de Banyoles, és el Reglament d’ús de les instal·lacions i els centres d’educació infantil i primària públic, Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 108 de 4 de juny de 2004.

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud

 

Podran sol·licitar l’ús d’aquestes instal·lacions aquelles entitats i col·lectius que organitzin activitats de caràcter formatiu, social o lúdic i sempre que aquesta sol·licitud reuneixi els següents requisits:

 

-         l’ús d’aquest servei no ha d’interferir amb l’activitat pròpia del centre.

-    l’activitat que es vol portar a terme ha de ser una activitat pública i de caràcter educatiu, social, cultural, artístic o esportiu.

-         el sol·licitant ha de ser una entitat sense ànim de lucre.

-         l’entitat organitzadora de l’activitat ha de comptar amb una pòlissa d’assegurança que  cobreixi la responsabilitat civil de les activitats que porta a terme en aquest espai.

-        l’activitat ha de complir les condicions establertes per la normativa específica, en cas que existeixi.

 

 

 

Procediment

Per sol·licitar l’ús d’aquests espais per a activitats que no estan incloses en la programació anual del centre cal presentar una instància al registre d’entrada de l’Ajuntament, indicant les dades del sol·licitant, el motiu de la sol·licitud, les dates i l’horari de realització de l’activitat i les observacions convenients, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat, d’acord amb el reglament aprovat per l’Ajuntament de Banyoles i vigent des del dia 14 de juny de 2004.

Podeu utilitzar el model de sol·licitud que trobareu en aquest Web o que podeu recollir personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o al Servei d’Educació.

 

 

 


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G