Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Entitats i organismes amb participació municipal

El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntari i de naturalesa administrativa.

Immediatament a l’atorgació de la subvenció del Projecte LIFE Natura (LIFE03 NAT/E/000067)i degut a les bones relacions i col·laboració estreta entre els Ajuntaments de Porqueres i de Banyoles, així com una voluntat decidida d’altres administracions supramunicipals, com la Diputació de Girona, per a impulsar l’Espai Natural de l’Estany, van fer possible la creació d’aquest Consorci de l’Estany el dia 30 d’abril de 2004.

Mitjançant acord del Consell Plenari de data 05 de juliol, es va aprovar la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual cosa es varen haver de modificar els Estatuts del Consorci de l’Estany quedant definitivament aprovats en data 17 de maig de 2007.

El Consorci de l’Estany té per objecte la preservació i la revalorització del patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de Banyoles i Porqueres.

L’àmbit d’actuació del Consorci abasta l’àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i Clot d’Espolla que corresponen als termes municipals de Banyoles i Porqueres.

La seu del Consorci de l’Estany està situada a l’edifici del Centre d’Interpretació de la Conca Lacustre – Museu Darder, Plaça dels Estudis, núm. 2 del municipi de Banyoles


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G