Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Consell Escolar Municipal

Què és el CEM?

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de participació del conjunt de la ciutat, fonamentalment de caràcter consultiu i de debat, constituït l’any 1989. Hi estan representats els diferents sectors implicats en el món de l’educació no universitària d’àmbit municipal.

La tasca principal del CEM és el debat educatiu partint de la reflexió, la discussió, l’elaboració, l’avaluació, l’aportació i la proposta d’idees per incidir en la vida ciutadana de Banyoles i contribuir a fer-ne una ciutat cada vegada més educadora i cívica.


SECRETARIA TÈCNICA del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BANYOLES
Passeig de la Indústria, 25, 3a planta
17820-Banyoles
Tel: 972 570050
Fax: 972 574917
a/e: cem@ajbanyoles.org

 

Funcionament

El funcionament i organització del CEM està regulat pel Reglament del CEM, actualitzat el mes de setembre de 2001.

S'organitza en sessions plenàries i en diferents comissions de treball: la Comissió Permanent, la Comissió de Planificació, la Comissió d'Educació i Ciutat i l'Assemblea de Reresentants d'Alumnes. Els plenaris es duen a terme de manera rotativa a diferents entitats educatives de la ciutat i són oberts a la prticipació de tothom que estigui interessat en temes educatius i de ciutat.

 

Plenari

El Plenari és l'òrgan superior de decisió del Consell Escolar Municipal. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim tres vegades l'any, especialment a l'inici i l'acabament del curs escolar i també es pot reunir amb caràcter extraordinari. La reunió del plenari es realitza de manera itinerant i rotativa a diferents centres o entitats educatives de la ciutat, amb la finalitat de promoure el coneixement i apropament entre centres i entitats. Les sessions plenàries són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes interessats en els temes educatius.

 

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'organ que ha d'activar el funcionament del CEM i portar a terme les decisions preses en les sessions plenàries que li correspongui. És funció seva preparar i dirigir les activitats previstes, així com vehicular i coordinar el treball de les comissions de treball i recollir-ne els resultts i les propostes per tal de sotmetre'ls a l'aprovació del Plenari. També és l'òrgan que ha de dur a terme la publicació d'estudis acords i informes i difondre l'activitat del Consell; ha de realitzar la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell, preveure la confecció de la memòria anual d'activitats i les que sigiuin necessàries per al bon desenvolupament del CEM.

 

Comissions de treball

Les comissions de treball es constitueixen cada curs amb els membres del CEM que volen treballar-hi i es reuneixen diverses vegades al llarg del curs. La comissió de planificació s'ocupa del debat i elaboració de propostes sobre la planificació escolar a la zona; la comissió d'educació i ciutat tracta temes diversos relacionat amb la ciutat i l'educació, tot i que l'activitat d'aquesta comissió ha derivat en altres grups de treball des de l'existència del Pla Educatiu d'Entorn del municipi; l'Assemblea de Representants d'Alumnes està formada pels alumnes mebres del CEM i elaboren propostes en relació als joves i l'àmbit educatiu.

 

Més informació al Blog del Servei d'Educació: http://educació.banyoles.cat

 

 


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G