Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Rehabilitació

 

L'Ajuntament de Banyoles està aplicant un important increment pel que fa a bonificacions de taxes i impostos municipals relacionats amb la rehabilitació d'edificis.

Segons les ordenances fiscals: Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent sobre la quota de l’Impost de l'ICIO els supòsits següents:
a)  Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes i cobertes d’edificis de més de 40 anys d’antiguitat fora de l’àmbit del Barri Vell.
b)  Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes i cobertes d’edificis situats al Barri Vell.
c)  Les construccions, instal·lacions o obres corresponents a habitatges qualificats de protecció oficial. 2.2.
Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent sobre la quota de l’Impost les obres  d’adaptació  d’edificis o instal·lacions  per  supressió  de  barreres arquitectòniques per tal d’afavorir les condicions d’accés o l’habitabilitat de persones amb mobilitat reduïda.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G