Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Policia

 

 

 • Regidoria: Policia
 • Regidor: Lluís Costabella
 • Ubicació de la central: Avinguda de la Farga, 84.
 • Telèfon:972 57 57 57
 • Fax: 972 57 57 07
 • Cap del cos: Inspector Gregori Martínez
  • Horari de la prefactura: de dilluns a divendres de 8:30h. a 14:00 h. i de 15:00h. a 18:00 h. (prèvia concertació).
 • Horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana: Servei d’atenció permanent les 24h. del dia, tots els dies de l’any.
 • Telefòn de l'Associació de voluntaris de Protecció civil: 629 679 004.


Descripció
La Policia Local és un cos de seguretat que depèn del municipi amb competències, funcions i serveis relatius a policia i seguretat ciutadana. La seva missió bàsica és vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir lliurement els seus drets i llibertes reconeguts per la Llei. El seu àmbit d’actuació queda delimitat pel terme municipal i basa el seu servei en l’atenció ciutadana. Es tracta d’un servei de policia de proximitat que treballa per millorar la qualitat de vida de la comunitat.

La Policia Local està formada per 28 homes i dones i s’estructura jeràrquicament. Disposa d’una central de comandament i dos dipòsits municipals destinats a vehicles que es retiren de la via pública.

 

Us podeu dirigir a la Policia local per:

 • Problemes de trànsit o accidents.
 • Fets delictius.
 • Problemes de sorolls.
 • Temes relacionats amb el medi ambient.
 • Conflictes entre particulars.
 • Lliurar o recollir objectes perduts.
 • Urgències o catàstrofes.
 • Informacions del municipi, l’estat de les vies i la seva senyalització.
 • Avisar d’avaries o mal funcionament de qualsevol servei públic.
 • Alertar de qualsevol perill.
 • Etc.


Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Seguretat ciutadana
  • Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius.
  • Vigilar els espais públics.
  • Col·laborar amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes.
  • Instruir atestats per accidents de circulació i per infraccions penals contra la seguretat del trànsit o derivades d'aquest fet que hagin tingut lloc dins del terme municipal.
  • Protegir les autoritats de la Corporació i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
  • Exercir de Policia judicial, d'acord amb la normativa vigent, auxiliant el poder judicial en la investigació de delictes i detenció de delinqüents i practicant per iniciativa pròpia o al requeriment del poder judicial, les diligències de prevenció relacionades amb les tasques anteriorment esmentades, seguint criteris de mútua cooperació i recíproca col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat.
  • Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.
 • Mobilitat ciutadana
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el terme municipal.
  • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Convivència ciutadana
  • Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan es requereixi que ho facin.
  • Exercir de Policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent (sorolls, begudes alcohòliques a menors, animals domèstics, etc.).
  • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
  • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, i participar-hi d'acord amb el que disposen les Lleis en l'execució dels plans de protecció civil.
  • Serveis d'informació, assessorament i ajut.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G